Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Profi Welders, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) prijala a odsúhlasila spoločnosť Profi Welders, s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 12, 934 01 Levice, IČO: 46 954 180, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 33356/N (ďalej len „Profi Welders, s.r.o.“).

1.2 Tieto VOP platia výhradne, odporujúce podmienky alebo podmienky Dodávateľov odlišujúce sa od týchto podmienok nebudú akceptované, iba ak by spoločnosť Profi Welders, s.r.o. s takými podmienkami výslovne a písomne súhlasila. Tieto VOP platia aj v prípade, že predmet plnenia od Dodávateľa prijme spoločnosť Profi Welders, s.r.o. bez výhrad, alebo ak Dodávateľ chce dodávať len za svojich podmienok a spoločnosť Profi Welders, s.r.o. k nim nevyjadrí výslovný a písomný súhlas.

1.3 Definície
V prípade, že nie je v týchto VOP ani v Zmluvách uzatvorených spoločnosťou Profi Welders, s.r.o. výslovne uvedené inak, majú nižšie uvedené výrazy, bez ohľadu na ich gramatický tvar, nasledovný význam:

„Adresa pre doručovanie“
znamená adresu určenú na doručovanie všetkých písomností (napr. cenových ponúk, objednávok, faktúr a pod.), ktorá bude uvedená v zmluvách pri všetkých Zmluvných stranách.

„Cena“
znamená cena za plnenia dohodnuté Zmluvnými stranami v Zmluve a/alebo Objednávke.

„BOZP“
znamenajú všeobecne záväzné právne predpisy, platné na území Slovenskej republiky, Európskej únie, resp. inej krajiny, v ktorej bude dochádzať k plneniu podľa týchto VOP, resp. Zmluvy, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

„Doba plnenia“
znamená čas dodania plnenia, resp. dobu plnenia alebo jeho časti dohodnutý/ú Zmluvnými stranami v Zmluve a/alebo Objednávke

„Dodávateľ“
znamená každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, v rámci ktorého pre Objednávateľa za odplatu vykonáva práce a/alebo dodáva tovar, poskytuje služby.

„DPH“
znamená daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

„Dokumentácia potrebná pre realizáciu stavby“
znamená výpočty a technické podklady v textovej, grafickej forme pre všetky technologické a technické časti stavby, výkresy, výkazy výmer, technologické postupy prác, technické špecifikácie, kontrolné a skúšobné plány a postupy, a iné technické a technologické informácie, ktoré určujú povahu stavby a spôsob jej realizácie, okrem tých dokumentov a informácií, o ktorých platí domnienka, že Dodávateľ by ich mal vzhľadom na jeho odbornú spôsobilosť a znalosť ovládať a s prihliadnutím na skúsenosti s praxe s takýmito informáciami je oboznámený, a ktoré majú zabezpečiť riadne realizovanie stavby Dodávateľom.

„Dôverné informácie“
znamená informácie, ktorými sú najmä: obsah Zmluvy, Objednávok, Faktúr; Technické podklady; technologické a technické postupy, ktoré tvoria „know-how“ Zmluvných strán; obchodné tajomstvá; akékoľvek skutočnosti informácie a skutočnosti, o ktorých sa Zmluvné strany priamo alebo nepriamo dozvedeli pri výkone práv a plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy; akékoľvek informácie, vyplývajúce z rokovaní, korešpondencie, osobných a/alebo telefonických rozhovorov, elektronickej komunikácie, ktoré súvisia so Zmluvou; akékoľvek iné informácie a skutočnosti, ktoré strany rokujúce o uzavretí Zmluvy alebo priamo Zmluvné strany označia ako dôverné, alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy.

„Faktúra“
znamená daňový doklad vystavený ktoroukoľvek Zmluvnou stranou za poskytnuté plnenie so Zmluvy, ktorý musí obsahovať všetky údaje podľa príslušných právnych predpisov a VOP.

„Investor“
znamená každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, v rámci ktorého Objednávateľ pre Investora za odplatu vykonáva práce a/alebo dodáva materiál, poskytuje služby.

„Materiál“
znamená všetky veci, okrem zariadení a vybavenia, určené na realizáciu predmetu plnenia, vrátane dodávaného materiálu, náhradných dielov, súčiastok, ktoré sú potrebné k vykonaniu prác

„Miesto plnenia“
znamená miesto, kde má byť vykonaný zmluvne dojednaný predmet plnenia, uskladnený materiál a zariadenia. Miestom plnenia sa môže rozumieť aj pracovisko, stavenisko, stavba

„Naviac práce“
znamenajú práce, ktoré neboli Zmluvnými stranami rámcovo dohodnuté v Zmluve a/alebo Objednávke a pri určení ceny nebolo možné tieto práce ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zohľadniť z hľadiska ich vecného alebo časového rozsahu. Ide o práce nad rámec dohodnutý v Zmluve a/alebo Objednávke, ktoré je potrebné vykonať na to, aby bol vykonaný predmet plnenia v celom rozsahu, a ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií, technickom pláne alebo v časovom harmonograme. Naviac práce musia byť vždy vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom.

„Objednávateľ“
spoločnosť Profi Welders, s.r.o., Kalnická cesta č. 12, 934 01 Levice, IČO: 46 954 180, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka číslo: 33356/N (ako aj jej právny nástupca)

„Objednávka“
znamená návrh Objednávateľa v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá zakladá práva a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa, v zmysle ktorých sa Dodávateľ zaväzuje pre Objednávateľa odplatne vykonať určitú prácu, dodať určitý tovar alebo poskytnúť určitú službu. Objednávku môže Objednávateľ odvolať bez toho, aby mu za zrušenie Objednávky boli účtované náklady, v prípade, že Dodávateľ nepotvrdí Objednávku do troch dní od jej doručenia Dodávateľovi, iba ak by predmet plnenia bol medzitým poskytnutý. Ústne Objednávky, zmeny alebo doplnky sú záväzné iba v prípade, že budú dodatočne písomne potvrdené Objednávateľom. Písomným prijatím (akceptovaním) Objednávky v listovej alebo elektronickej forme komunikácie zo strany Dodávateľa dochádza k uzavretiu Zmluvy v zmysle týchto VOP.

„Preberacie skúšky“
alebo Stavebné skúšky znamenajú skúšky, ktorých účelom je skontrolovať a preukázať riadne splnenie predmetu plnenia, ak sú dohodnuté v Zmluve alebo sú pre predmet plnenia vyžadované právnym poriadkom štátu, v ktorom dochádza k realizácií predmetu plnenia alebo sú pre daný predmet plnenia obvyklé.

„Predmet plnenia“
znamená akékoľvek hmotné a/alebo nehmotné dodávky; montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci; hmotne zachytený výsledok inej činnosti; zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti v zmysle Zmluvy a/alebo Objednávky a s nimi súvisiacu dokumentáciu, povolenia, dokumenty, protokoly, certifikáty, alebo práce a služby, ktoré sa Dodávateľ zaviazal dodať/vykonať, a ktoré možno odôvodnene interpretovať zo Zmluvy a/alebo Objednávky; dodanie tovaru

„Protokol o prevzatí (Preberací protokol)“
znamená dokument v listinnej podobe, v ktorom Objednávateľ písomne potvrdzuje, že prevzal predmet plnenia od Dodávateľa, a ktorý bude obsahovať komplexný popis predmetu plnenia, jeho stav ku dňu prevzatia a všetky údaje súvisiace s ním, potrebné pre účely fakturácie či prípadných úprav. Protokol o prevzatí (Preberací protokol) je vždy povinný vystaviť a predložiť na schválenie Objednávateľovi Dodávateľ

„Zmluvné strany“
znamenajú Objednávateľa a Dodávateľa.

„Subdodávateľ“
znamená osobu (jej právneho nástupcu), s ktorou Dodávateľ uzatvorí zmluvu o vykonaní, dodaní určitej časti predmetu plnenia. Subdodávateľ musí byť vždy vopred písomne odsúhlasený Objednávateľom

„Tovar“
znamená hnuteľné veci určené jednotlivo alebo podľa množstva a druhu podľa špecifikácie, ktorá sa nachádza v Objednávke a/alebo v Zmluve.

„Vada“
znamená nedostatky, nedokonalosti predmetu plnenia spočívajúce najmä, nie však výlučne v kvalite, množstve, vyhotovení a/alebo v iných vlastnostiach predmetu plnenia, ktoré sú v rozpore s požiadavkami Objednávateľa dojednanými v Zmluve. Za vadné plnenie sa považuje ak predmet plnenia nezodpovedá účelu predmetu plnenia, predmet plnenia nie je možné použiť na účel obvyklý pre predmet plnenia. Za Vadu sa považuje aj právna vada predmetu plnenia

„VOP“
znamenajú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Profi Welders, s.r.o..

„Zmluva“
znamená písomné dohoda medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktorá definuje rozsah predmetu plnenia, jeho kvalitu, množstvo, cenu, platobné podmienky, povinnosti Objednávateľa, povinnosti Dodávateľa, termín plnenia. V prípade uzavretia rámcovej zmluvy, je súčasťou Zmluvy písomne a bezvýhradne potvrdená (akceptovaná) Objednávka vrátane všetkých jej príloh, dodatkov a VOP a ktorá definuje rozsah predmetu plnenia, jeho kvalitu, množstvo, cenu, platobné podmienky, povinnosti Objednávateľa, povinnosti Dodávateľa, termín plnenia. V prípade podmienok dojednaných v príslušnej Objednávke, ktoré budú odchýlne od podmienok Zmluvy, majú ustanovenia v Objednávke prednosť. Zmluva je dokument, ktorý bližšie špecifikuje podmienky stanovené v týchto VOP. Pre účely týchto VOP sa za Zmluvu považuje aj samostatná Objednávka za predpokladu, že obsahuje definovanie predmetu plnenia, jeho kvalitu, množstvo, cenu, platobné podmienky, povinnosti Objednávateľa, povinnosti Dodávateľa, termín plnenia. Ustanovenia Zmluvy a a/alebo Objednávky majú prednosť pred ustanoveniami v týchto VOP.

2. Predmet plnenia

2.1 Predmet plnenia (predmet Zmluvy) definuje účel Zmluvy a to čo možno odôvodnene očakávať od Dodávateľa v rámci plnenia. V Zmluve je vyjadrený čo do rozsahu, kvality a množstva.

2.2 Predmet plnenia je Dodávateľ povinný plniť a dodať v prvotriednej kvalite, zohľadňujúc pri tom najnovší stav a technické riešenia, v stave spôsobilom využívať predmet plnenia na účely vyplývajúci zo Zmluvy alebo na účel obvyklý pre daný predmet plnenia v súlade s podmienkami Zmluvy a všetkých jej príloh, s podmienkami týchto VOP, s podmienkami technických noriem platných v čase realizácie predmetu plnenia. V prípade, že Zmluva bude obsahovať odvolávku na ďalšie podmienky v týchto VOP neuvedené, budú tieto podmienky pre Dodávateľa v plnom rozsahu záväzné

2.3 Dodávateľ je povinný zrealizovať predmet plnenia, tak aby bol predmet plnenia v súlade s podmienkami Zmluvy a týchto VOP, aby bol prevádzkyschopný, bez Vád a spĺňal požiadavky a parametre pre účely, na ktoré sa má predmet plnenia využívať alebo na ktoré sa obvykle využíva

2.4 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet plnenia využitím najnovších metód, poznatkov, bezpečnostných noriem, technických noriem a s vynaložením odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno objektívne očakávať a požadovať.

3. Cena

3.1 Dodávateľ nemá právo na akékoľvek jednostranné navýšenie Ceny vo forme prirážky, odmeny či iného navýšenia Ceny za plnenie pre Objednávateľa

3.2 Cena za určitý predmet plnenia stanovená v Zmluve, resp. v Objednávke bude dohodnutá Zmluvnými stranami vo forme pevnej ceny za predmet plnenia alebo vo forme maximálnej ceny s použitím jednotkových cien za jednotlivé výkony alebo vo forme hodinovej sadzby za realizáciu predmetu plnenia. Konkrétna forma ceny za predmet plnenia bude uvedená v príslušnej Objednávke. Dohodnutá cena nepodlieha počas celého trvania Zmluvy žiadnym zmenám, ibaže by sa Zmluvné strany výslovne a písomne dohodli inak. Takto dojednaná cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa vzniknuté počas plnenia, vrátane prípadných organizačných nákladov. Odlišné stanovenie ceny musí byť písomne odsúhlasené Objednávateľom

3.3 V prípade, že zo strany Dodávateľa dôjde k nedodržaniu kvalitatívnych požiadaviek a/alebo výkonových noriem Objednávateľa, ak boli Dodávateľovi oznámené, má Objednávateľ právo:

a) (i) krátiť cenu za predmet plnenia, pokiaľ je výsledok napriek kvalitatívnym nedostatkom riadne použiteľný pre stanovený účel alebo

a) (ii) zadržať platbu, pokiaľ je výsledok nepoužiteľný pre stanovený účel, a to až do momentu odstránenia vád, ktoré znemožňujú využitie predmetu plnenia na stanovený účel

b) krátiť cenu za predmet plnenia, pokiaľ je výsledok práce v rozpore s výkonovými normami Objednávateľa, a to pomerne vo vzťahu k miere poklesu výkonu oproti stanoveným normám

3.4 V cene sú zahrnuté všetky clá, dane (okrem dane z pridanej hodnoty), poplatky, poistenia, doprava, ubytovanie, prípadne iné poplatky v závislosti od druhu dodaného tovaru alebo služby.

3.5 V prípade vzniku akýchkoľvek dodatočných nákladov Objednávateľa (napr. náklady na dopravu ak budú po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán hradené Objednávateľom, náklady na ubytovanie v zmysle bodu 5.3 a pod.) ktoré Objednávateľovi vzniknú z dôvodov na strane Dodávateľa najmä, nie však výlučne nedodržaním Doby plnenia, opustením Miesta plnenia mimo termínov vopred dohodnutých a odsúhlasených Zmluvnými stranami alebo z iného dôvodu, búdu tieto náklady v celom rozsahu prefakturované Dodávateľovi a Dodávateľ je povinný tieto v celom rozsahu uhradiť

3.6 Pri vyúčtovaní Naviac prác použijú Zmluvné strany sumy dojednané v Zmluve. Vyúčtovanie Naviac prác Dodávateľa vzniknutých počas plnenia a s nimi súvisiacich vzniknutých nákladov a prirážok (napr. náklady na prepravu materiálu, zabezpečenie materiálu, manipuláciu, poplatky za vybavovanie, náklady naviac vzniknuté z dôvodu mimoriadnych udalostí, ktoré nebolo možné vopred predvídať), ako dodatočnej požiadavky Dodávateľa, príjme Objednávateľ len v prípade mimoriadnych, opodstatnených a preukázateľných skutočností. K uplatneniu nákladov za Naviac práce je potrebný písomný súhlas Objednávateľa

3.7 Na písomnú Objednávku alebo žiadosť o vypracovanie ponuky je Dodávateľ povinný poskytnúť písomné vyjadrenie alebo navrhnúť rokovanie do troch pracovných dní odo dňa doručenia Objednávky, resp. žiadosti o vypracovanie ponuky. V prípade, že Dodávateľ do troch dní odo dňa doručenia Objednávky, resp. žiadosti o vypracovanie ponuky nezareaguje, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť plnenie prostredníctvom iného dodávateľa. Dodávateľ nemá nárok na náhradu výdavkov a nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vypracovaním ponuky alebo v súvislosti s účasťou na rokovaní.

3.8 Objednávka sa považuje za platne uzavretú Zmluvu v prípade, že Dodávateľ doručí Objednávateľovi písomne alebo elektronicky potvrdenú Objednávku

3.9 Pri vypracovaní ponuky je Dodávateľ povinný preskúmať rozsah, povahu, množstvo objednaného predmetu plnenia, ako aj súvisiace dokumenty (napr. technická špecifikácia, projektová dokumentácia) s odbornou starostlivosťou akú od neho možno očakávať. Na základe uvedeného nie je Dodávateľ oprávnený žiadať po uzatvorení Zmluvy, resp. po prijatí Objednávky navýšenie dohodnutej ceny a/alebo úhradu naviac nákladov s odôvodnením chybnej kalkulácie.

4. Platobné podmienky

4.1 Vykonaný predmet plnenia bude Dodávateľ fakturovať Objednávateľovi vždy po jeho ukončení v zmysle termínu plnenia, alebo po ukončení kalendárneho mesiaca faktúrou, ktorá bude obsahovať všeobecné náležitosti určené zákonom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác s uvedením množstva zrealizovaného predmetu plnenia v zmysle dohodnutej formy ceny, v ktorom bude uvedené fakturačné obdobie a miesto plnenia. Súpis prác potvrdený Objednávateľom tvorí neoddeliteľnú súčasť faktúry. Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať iba efektívne odpracované hodiny z evidencie pracovného plánu a časového harmonogramu potvrdeného Objednávateľom, resp. oprávneným zástupcom Objednávateľa a/alebo iba množstvá skutočne zrealizované v príslušnom fakturačnom období a potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa.

4.2 Po ukončení prác, je Dodávateľ povinný k poslednej faktúre priložiť okrem súpisu prác aj preberací protokol podpísaný zodpovedným zástupcom Objednávateľa. Preberací protokol je potvrdením Objednávateľa, že predmet plnenia bol vykonaný riadne v požadovanej kvalite a včas. V prípade, že Dodávateľ nepriloží k poslednej faktúre preberací protokol potvrdený zodpovedným zástupcom Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený zadržať platbu za vykonané práce až do doby predloženia preberacieho protokolu podľa tohto bodu VOP. V prípade, že Dodávateľ ukončil práce na konkrétnom Mieste plnenia a nebude v nich pokračovať, musí preberací protokol obsahovať potvrdenie, že Dodávateľ odovzdal všetky veci mu zapožičané Objednávateľom počas realizácie predmetu plnenia vrátane preukazov pre vstup osôb, motorových vozidiel alebo mechanizmov na miesto plnenia. V prípade, že si Dodávateľ nesplní povinnosti podľa tohto bodu VOP, je povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku demobilizácie zapožičaných zariadení, náradia alebo iných mechanizmov, uhradiť vstupné preukazy a nahradiť prípadnú škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne

4.3 Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený ju v tejto lehote vrátiť Dodávateľovi s oprávnenými pripomienkami na opravu alebo doplnenie. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované zákonom alebo stanovené náležitosti nie sú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo faktúra nebude vystavená v súlade so Zmluvou alebo údaje vo faktúre nebudú uvedené s podmienkami v Zmluve, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Dodávateľovi bez zaplatenia s uvedením dôvodov nesúladu faktúry so zákonom alebo so Zmluvou. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry a začne znovu od začiatku plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy

4.4 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej čiastky z bankového účtu Objednávateľa

4.5 V prípade, že Dodávateľ požiada o skoršiu úhradu faktúry a Objednávateľ bude s takouto požiadavkou súhlasiť, Objednávateľ má právo uplatniť si skonto vo výške 5% z fakturovanej čiastky.

4.6 Objednávateľ nie je povinný uhradiť Dodávateľovi zálohové platby alebo pro forma faktúry, pokiaľ sa na tom Zmluvné strany písomne nedohodli

4.7 V prípade, že na predmet plnenia bola poskytnutá zálohová platba, Dodávateľ je povinný poskytnutú zálohu odpočítať v pomernej výške v jednotlivých faktúrach Dodávateľa, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak

4.8 V prípade, že sa platby Objednávateľa voči Dodávateľovi riadia medzinárodnými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia, Dodávateľ je do 7 (slovom siedmich) pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami, ako aj kedykoľvek počas trvania Zmluvy na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi doklad, resp. potvrdenie o daňovej rezidencii, doklad o existencii stálej prevádzkarne, alebo iný doklad, resp. potvrdenie, v zmysle ktorého vie Objednávateľ posúdiť postavenie Dodávateľa z pohľadu dane z príjmov v súvislosti s predmetom plnenia. Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za správnosť a aktuálnosť poskytnutých dokladov a informácií v súvislosti s posúdením podľa predchádzajúcej vety a je povinný nahradiť Objednávateľovi všetky dodatočné náklady a škodu spôsobenú v dôsledku poskytnutia neúplných, nepravdivých a/alebo neaktuálnych údajov a informácií.

4.9 V prípade, že sa Dodávateľ počas trvania Zmluvy dostane na zoznam osôb, ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov, je Dodávateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa. Objednávateľ je odo dňa zápisu Dodávateľa do zoznamu podľa predchádzajúcej vety, zverejnenom Finančným riaditeľstvom SR na portáli Finančnej správy SR oprávnený zadržať z faktúr vystavených Dodávateľom sumy zodpovedajúce výške fakturovanej DPH. Ak bude Dodávateľ vymazaný zo zoznamu podľa tohto bodu a predloží Objednávateľovi potvrdenie príslušného správcu dane o neexistencii nedoplatkov Dodávateľa na DPH, ktoré nebude staršie ako 7 (slovom sedem) pracovných dní, Objednávateľ uvoľní Dodávateľovi zádržné za DPH, avšak ponížené o sumy, ktoré sú voči Objednávateľovi uplatnil príslušný správca dane v súlade s § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov.

4.10 Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi na tretie strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa

4.11 Dodávateľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam Objednávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ani ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa uspokojiť akoukoľvek inou formou zabezpečenia

5. Práva a povinnosti Dodávateľa

5.1 Dodávateľ sa pri realizácií predmetu plnenia bude riadiť pokynmi Objednávateľa, ktorého zodpovedný zástupca je zároveň oprávnený potvrdzovať súpis prác, resp. iný dokument preukazujúci dodanie predmetu plnenia (napr. dodací list a pod.).

5.2 Dodávateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy s odbornou starostlivosťou, v prvotriednej kvalite a v súlade s platnou technickou dokumentáciou, platnými technickými normami a technickou špecifikáciou pre daný projekt, v súlade s výkonovými normami Objednávateľa, ak boli pre daný projekt určené, a o ktorých Objednávateľ informuje počas podpisu Objednávky a v súlade s ostatnými požiadavkami Objednávateľa, resp. Investora. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet plnenia iba prostredníctvom osôb odborne spôsobilých na realizáciu predmetu plnenia. V prípade, že Dodávateľ nie je schopný realizovať predmet plnenia, resp. nie je schopný pokračovať v realizácií predmetu plnenia, Dodávateľ je povinný bezodkladne o takejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa. V prípade, že Dodávateľ nebude informovať Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety a písomne sa nedohodne s Objednávateľom na predčasnom ukončení realizácie predmetu plnenia, bude to považované za porušenie povinnosti Dodávateľa realizovať predmet plnenia v súlade s ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP.

5.3 Ubytovanie si Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady sám, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. V prípade, že po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán zabezpečí a uhradí ubytovanie Objednávateľ, je Dodávateľ povinný dodržiavať vopred dohodnuté a odsúhlasené termíny príchodu a odchodu na miesto plnenia, termíny prihlásenia a odhlásenia v mieste ubytovania. V prípade, že Dodávateľ neinformuje Objednávateľa minimálne 7 pracovných dní vopred o predčasnom odjazde z ubytovania, o neskoršom príchode na ubytovanie (neplatí v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré je však Dodávateľ povinný bezodkladne nahlásiť písomne, mailom alebo telefonicky) alebo sa neodhlási z ubytovania tak, ako je to vyžadované ubytovateľom, bude všetky dodatočné náklady Objednávateľa, ktoré vzniknú v dôsledku takéhoto konania znášať v celom rozsahu Dodávateľ tak, ako je uvedené v bode 3.5 týchto VOP.

5.4 Dodávateľ je v rámci plnenia predmetu plnenia povinný zabezpečiť si na vlastné náklady drobné náradie, osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalšie zariadenia potrebné pre riadny výkon dohodnutého predmetu plnenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Ak si Dodávateľ nemôže zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky sám, zabezpečí mu ich Objednávateľ pričom ich cena bude započítaná jednostranným úkonom voči faktúre vystavenej Dodávateľom voči Objednávateľov

5.5 V prípade, že sa Zmluvné strany dohodnú, že drobné náradie potrebné pre riadny výkon prác zapožičia Dodávateľovi Objednávateľ na základe preberacieho protokolu podpísaného zástupcom Objednávateľa a Dodávateľom, Dodávateľ je povinný počas celej doby realizácie predmetu plnenia takto zapožičané náradie chrániť pred zničením, stratou, odcudzením alebo iným poškodením a po ukončení realizácie predmetu plnenia na mieste plnenia v zmysle platnej Zmluvy toto náradie do 7 (slovom siedmich) pracovných dní vrátiť Objednávateľovi v mieste sídla Objednávateľa a v stave zodpovedajúcemu stavu v dobe odovzdania drobného náradia Dodávateľovi s prihliadnutím na bežné opotrebenie. V prípade, že Dodávateľ takto zapožičané náradie v dobe podľa predchádzajúcej vety nevráti, Objednávateľ vystaví voči Dodávateľovi faktúru v sume zodpovedajúcej obstarávacej cene zapožičaného náradia v čase kedy malo dôjsť k vráteniu náradia, ktorú je oprávnený započítať jednostranným úkonom voči pohľadávke Dodávateľa. Splatnosť faktúry podľa predchádzajúcej vety je 7 (slovom sedem) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Dodávateľovi. V prípade, že zápočet nebude možný a Dodávateľ túto faktúru do doby splatnosti neuhradí, Objednávateľ sa bude domáhať náhrady škody súdnou cestou.

5.6 Pre vylúčenie pochybností platí, že náklady Dodávateľa na zabezpečenie drobného náradia a osobných ochranných pracovných prostriedkov potrebných pre realizáciu predmetu plnenia sú zahrnuté v Cene a Dodávateľ nemá právo vnášať nároky na zvýšenie Ceny alebo odmietnuť Objednávku z dôvodu potreby zabezpečenia drobného náradia alebo osobných ochranných pracovných prostriedkov.

5.7 Ak budú podmienky a povinnosti na mieste plnenia zahŕňať povinnosť označenia pracovníkov a dodávateľov Objednávateľa, Dodávateľ, resp. jeho pracovníci sú povinní nosiť pracovný odev Objednávateľa. Tento mu/im zabezpečí Objednávateľ pričom cena za tento odev bude započítaná jednostranným úkonom voči faktúre vystavenej Dodávateľom. V prípade, že faktúru nebude možné započítať voči faktúre Dodávateľa, Dodávateľ sa zaväzuje faktúru podľa predchádzajúcej vety uhradiť do 7 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia

5.8 Dodávateľ zaistí poistenie liečebných nákladov pre výkon manuálnej práce na celú dobu pobytu v prípade dohody o realizácií predmetu plnenia v zahraničí, a to pre seba ako aj pre všetky fyzické osoby, ktoré budú vykonávať činnosti v mene Dodávateľa bez ohľadu na právny vzťah.

5.9 Objednávateľ osobitne požaduje a Dodávateľ je povinný dodržiavať platné právne predpisy a interné normy platné na jednotlivých Miestach plnenia. Sankcie vyplývajúce z porušenia právnych predpisov a interných noriem platných na jednotlivých Miestach plnenia uložené Objednávateľovi budú v plnej výške prefakturované a prenesené na Dodávateľa. Tým nie je vylúčené právo Objednávateľa uplatniť voči Dodávateľovi na náhradu škody, ktorá tým bola Objednávateľovi spôsobená.

5.10 V prípade, že to povaha Miesta plnenia vyžaduje, Objednávateľ zabezpečí vstup na Miesto plnenia Dodávateľovi. Po ukončení prác alebo pri dlhodobom prerušení prác (dlhšie ako 14 kalendárnych dní) je Dodávateľ povinný vstupy vrátiť.

5.11 Preukazy pre vstup osôb, motorových vozidiel a mechanizmov na Miesto plnenia je Dodávateľ povinný vrátiť ihneď po skončení zmluvného vzťahu, t.j. v zmysle termínov predmetnej Zmluvy resp. Objednávky. Prevzatie a vrátenie preukazu potvrdí zodpovedný zástupca Objednávateľa. Pokiaľ Dodávateľ nevráti vydané preukazy v stanovenej lehote, je povinný zaplatiť Objednávateľovi škody tým vzniknuté. V prípade straty vstupnej karty je Dodávateľ povinný o tom bezodkladne informovať Objednávateľa a vystavovateľa vstupnej karty.

5.12 Dodávateľ má v prípade splnenia podmienok stanovených v Zmluve a týchto VOP právo na zaplatenie dojednanej ceny.

5.13 Dodávateľ má právo požadovať od Objednávateľa potrebnú súčinnosť pre riadne výkon predmetu plnenia a Objednávateľ je povinný Dodávateľovi takúto súčinnosť poskytnúť.

5.14 Dodávateľ je povinný na činnosti, ku ktorým sa zmluvne zaviazal, disponovať oprávnením na predmetné činnosti/služby, vyplývajúce mu zo zákona. V prípade, že takéto oprávnenie nemá a Objednávateľovi tým vznikne škoda, je Dodávateľ povinný ju Objednávateľovi nahradiť.

5.15 Dodávateľ je povinný pri výkone činností, ktoré sú predmetom plnenia Zmluvy, resp. v súvislosti s technickým obsahom, ktorý súvisí s predmetnými Zmluvami a/alebo Objednávkami informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu byť významné z hľadiska kvality Predmetu plnenia, Doby plnenia ako aj o iných pre Objednávateľa významných skutočnostiach. V prípade nesplnenia tejto povinnosti bude Dodávateľ povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku takéhoto porušenia. Porušenie povinnosti Dodávateľa podľa tohto bodu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

5.16 V prípade, že Dodávateľ nemôže nastúpiť na realizáciu predmetu plnenia včas, alebo ak z akéhokoľvek dôvodu mimo dôvodov na strane Objednávateľa nemôže pokračovať v realizácií predmetu plnenia podľa podmienok Zmluvy, je povinný najneskôr v deň vzniku takejto skutočnosti písomne, emailom alebo SMS správou informovať zodpovedného pracovníka Objednávateľa o nemožnosti vykonávania povinností a v rámci oznámenia rovnako preukázať objektívne skutočnosti, ktoré mu bránia v realizácií predmetu plnenia. Pre uvedené platí, že po skončení objektívnych skutočností, ktoré Dodávateľovi bránia v realizácií predmetu plnenia je Dodávateľ o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať Objednávateľa a po dohode s Objednávateľom pokračovať v realizácií predmetu plnenia podľa Zmluvy. Dodávateľ je po uplynutí 30 (slovom tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa prvotného oznámenia objektívnych skutočností brániacich v realizácií predmetu plnenia podľa Zmluvy opätovne informovať Objednávateľa, či takéto skutočnosti aj naďalej trvajú a preukázať ich. V prípade, že Dodávateľ bez preukázania nemožnosti realizácie predmetu plnenia, bez preukázania skutočností podľa predchádzajúcej vety alebo bez predchádzajúcej dohody s Objednávateľom nenastúpi na výkon činností podľa Zmluvy, uplatní sa bod 9.2 týchto VOP. Porušenie povinností Dodávateľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

5.17 Dodávateľ, resp. pracovníci Dodávateľa sú povinní podrobiť sa dychovej skúške na alkohol a omamné látky. V prípade pozitívneho výsledku bude Dodávateľovi alebo pracovníkovi Dodávateľa odobratý preukaz vstupu na príslušnú stavbu a Dodávateľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.5 týchto VOP. Dodávateľ sa zaväzuje, že na stavenisko resp. do areálu Pracoviska Investora nebude vnášať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, toxické látky, fotografické prístroje a výbušniny. V prípade pochybností, môže byť Dodávateľ alebo pracovník alebo pracovník Dodávateľa vyzvaný k podrobeniu dychovej skúške na alkohol alebo drogy, alebo môžu byť tiež preverení, či takéto látky nepriniesli na stavenisko resp. do areálu pracoviska. V prípade, že Dodávateľ alebo pracovník Dodávateľa odmietne takúto skúšku podstúpiť, bude to považované za pozitívny výsledok skúšky a Objednávateľ voči Dodávateľovi uplatní sankcie podľa bodu 9.5 týchto VOP. Vykonávateľ alebo pracovník Vykonávateľa môže v prípade pochybností o výsledku dychovej skúšky požiadať o skúšku na alkohol alebo drogy u lekára. Vykonávateľ alebo pracovník Vykonávateľa je však povinný zabezpečiť vykonanie skúšky do dvoch hodín (rozhodujúce je lekárske potvrdenie času a dátumu vykonania odberu krvi) na vlastné náklady. Ak krvná skúška potvrdí negatívny výsledok, zmluvná pokuta v zmysle bodu 9.5 týchto VOP nebude uplatnená. V prípade pozitívneho výsledku dychovej a/alebo krvnej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu, bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy.

5.18 Dodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy a tri (3) roky po jej ukončení nebude ponúkať zamestnanie alebo inú formu spolupráce vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb žiadnemu zamestnancovi alebo inému dodávateľovi služieb a iných činností v priamom zmluvnom vzťahu s Objednávateľom alebo podnecovať hociktorého zamestnanca alebo iného dodávateľa služieb a iných činností v priamom zmluvnom vzťahu s Objednávateľom k ukončeniu alebo porušeniu zamestnaneckého pomeru alebo iného zmluvného vzťahu s Objednávateľom („ďalej len „zákaz preberania zamestnancov a iných dodávateľov služieb a iných činností“). Porušenie záväzku Dodávateľa podľa tohto bodu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

5.19 Dodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy a tri (3) roky po jej ukončení nebude priamo ani nepriamo prostredníctvom tretích osôb kontaktovať klientov a iných zmluvných partnerov Objednávateľa za účelom získať pre seba alebo pre tretie osoby priamy alebo nepriamy prospech alebo za účelom uzatvoriť s klientami a inými zmluvnými partnermi Objednávateľa zmluvný vzťah (ďalej len „zákaz konkurencie“). Porušenie záväzku Dodávateľa podľa tohto bodu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

5.20 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak z dôvodov nedostatočnej kvality činností vykonávaných v súlade s predmetom plnenia v zmysle Zmluvy, neodborne vykonávaných činností a z hľadiska kvantity a kvality neefektívne vykonávaných činností v súlade s predmetom plnenia v zmysle Zmluvy bude Dodávateľ do 3 pracovných dní odo dňa začiatku realizácie predmetu plnenia v zmysle Zmluvy z príslušného projektu stiahnutý, Dodávateľovi nevzniká žiaden nárok na odmenu v zmysle Zmluvy.

5.21 Dodávateľ je povinný dodať predmet plnenia podľa pokynov Objednávateľa a každé dodanie predmetu plnenia je povinný podložiť podľa povahy predmetu plnenia dodacím listom, baliacim listom, materiálovým atestom, CMR dokumentom v prípade dodávok mimo územia Slovenskej republiky.

5.22 Doklady v zmysle bodu 5.21 musia obsahovať vzhľadom na povahu predmetu plnenia a) označenie Zmluvných strán, b) popis predmetu plnenia, najmä, nie však výlučne (i) označenie predmetu plnenia (názov, druh), (ii) dodané množstvo (brutto a netto, mernú jednotku), (iii) cenu za jednotku; c) číslo Objednávky, d) v prípade dodania predmetu plnenia z krajín mimo Európskej únie aj vyhlásenie o pôvode predmetu plnenia.

5.23 Dodávateľ je povinný dodať predmet plnenia vzhľadom na povahu Predmetu plnenia riadne, včas a bez Vád spôsobom, ktorý je obvyklý pre Predmet plnenia špecifikovaný v Objednávke. Porušenie povinnosti Dodávateľa podľa tohto bodu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

5.24 Dodávateľ je povinný pred začiatkom dodávky prác a/alebo služieb povinný dodať Objednávateľovi všetky dokumenty potrebné a súvisiace s dodaním prác a/alebo služieb v závislosti od miesta dodania, najmä nie však výlučne, platné certifikáty a iné osvedčenia osvedčujúce spôsobilosť Dodávateľa a pracovníkov Dodávateľa vykonávať práce a/alebo dodávať služby, platný formulár A1 Dodávateľa a všetkých pracovníkov Dodávateľa v prípade, že bude dodávať práce a/alebo služby aj prostredníctvom tretích osôb, platné lekárske prehliadky a ďalšie dokumenty v závislosti od charakteru dodávaných prác a/alebo služieb.

5.25 Dodávateľ je v prípade realizácie stavebných alebo montážnych prác povinný viesť si počas realizácie predmetu plnenia stavebný denník a zaznamenávať progres prác, údaje o časovom postupe prác a kvalite realizovaného predmetu plnenia a iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu predmetu plnenia, a to na dennej báze. Stavebný denník musí byť počas realizácie predmetu plnenia trvale prístupný Objednávateľovi. V prípade, že dôjde k skutočnostiam, ktoré budú mať za následok zo strany Dodávateľa nemožnosť realizácie predmetu plnenia v súlade s požadovanou kvalitou a kvantitou, termínom plnenia a tieto nebudú zaznamenané v stavebnom denníku, Objednávateľ na takéto skutočnosti nebude prihliadať.

5.26 Dodávateľ je povinný splniť si všetky zákonné povinnosti súvisiace s realizáciou predmetu plnenia v súlade so zákonmi platnými v krajine Miesta plnenia. V prípade, že v dôsledku nesplnenia akejkoľvek zákonnej povinnosti Dodávateľa bude Objednávateľovi uložená sankcia zo strany úradov, zmluvná pokuta zo strany Investora alebo akákoľvek iná sankcia, v dôsledku ktorej vzniknú Objednávateľovi škody a/alebo obmedzenia jeho možnosti ďalej podnikať v krajine Miesta plnenia, Objednávateľ je oprávnený takto uložené sankcie a/alebo zmluvné pokuty v plnej výške preniesť na Dodávateľa a Dodávateľ sa ich zaväzuje uhradiť. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia Dodávateľovej povinnosti podľa tohto bodu.

6. Práva a povinnosti Objednávateľa

6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetky dostupné materiály potrebné na riadne realizovanie predmetu plnenia.

6.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Dodávateľovi prístup na Miesto plnenia a v prípade, že ak to vyplýva to situácie, je Objednávateľ v súčinnosti s Investorom povinný zabezpečiť Dodávateľovi vstupné školenie pracovníkov Dodávateľa o základných povinnostiach vyplývajúcich z BOZP, protipožiarnej ochrany a environmentálnej ochrany, s prihliadnutím na povahu Miesta plnenia a prevádzkových pravidiel platných v Mieste plnenia.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovu súčinnosť potrebnú pre riadnu realizáciu predmetu plnenia, najmä doplnenie potrebných informácií a podkladov, ktorých potreba vznikne počas realizácie predmetu plnenia.

6.4 V prípade nedodržiavania kvalitatívnych požiadaviek, nepostupovania podľa platnej technickej dokumentácie, platných technických noriem a technickej špecifikácie pre daný projekt a iných objektívnych požiadaviek Objednávateľa Dodávateľom, má Objednávateľ právo:

  • krátiť cenu za vykonané činnosti, pokiaľ je výsledok napriek kvalitatívnym nedostatkom riadne použiteľný pre stanovený účel alebo
  • zadržať platbu, pokiaľ je výsledok nepoužiteľný pre stanovený účel. Zadržaná resp. krátená platba bude vyplatená v plnej výške po odstránení všetkých kvalitatívnych nedostatkov, vád a nedorobkov.

6.5 Objednávateľ je oprávnený prerušiť realizáciu predmetu plnenia najmä, nie však výlučne v prípade, že Dodávateľ nepostupuje podľa požiadaviek Objednávateľa, resp. postupuje v rozpore s prevádzkovými pravidlami platnými v Mieste plnenia, v rozpore s technickými normami, technickou alebo projektovou dokumentáciou, alebo podáva nekvalitné výkony. Prerušenie bude trvať až do doby odstránenia vytýkaných nedostatkov.

6.6 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu na overenie nákladov, ktoré Dodávateľ žiada uhradiť v súvislosti s realizáciou predmetu plnenia.

7. Záruka a záručná doba

7.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia bude vykonaný/dodaný podľa príslušných noriem a v požadovanej kvalite. V prípade, že Objednávateľ kedykoľvek počas realizácie predmetu plnenia a pred začatím plynutia Záručnej doby zistí, že došlo k preukázateľnému porušeniu kvality realizácie Predmetu plnenia zo strany Dodávateľa a predmet plnenia alebo jeho časť má Vady alebo existuje hrozba vzniku takýchto Vád, Objednávateľ je podľa vlastného uváženia vzhľadom na časové, ekonomické a logistické hľadisko (i) požiadať Dodávateľa, aby najneskôr do 48 (slovom štyridsiatich ôsmich hodín) od oznámenia Vady Dodávateľovi tieto Vady odstránil, (ii) odstrániť Vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Dodávateľa, (iii) pozastaviť a/alebo odmietnuť predmet plnenia alebo jeho časť a v realizácií pokračovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Dodávateľa, (iv) odstúpiť od Zmluvy, ak Vada predstavuje podstatné porušenie Zmluvy a týchto VOP.

7.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia bude mať počas Záručnej doby vlastnosti zodpovedajúce účelu, na ktorý sa má predmet plnenia využívať, udrží si akosť a kvalitu zodpovedajúcu účelu užívania predmetu plnenia („Záruka“).

7.3 Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu a uplynie 24 (slovom dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa podpisu Preberacieho protokolu. V prípade, že zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zo Zmluvy bude vyplývať dlhšia Záručná doba, za Záručnú dobu sa bude považovať takáto dlhšia Záručná doba.

7.4 V prípade, že Objednávateľ počas plynutia záručnej doby zistí, že predmet plnenia alebo jeho časť má Vady, Objednávateľ do 15 (slovom pätnástich) dní odo dňa zistenia oznámi Dodávateľovi takéto zistenia. Dodávateľ je povinný najneskôr do 7 (slovom siedmich) dní odo dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety, doručiť Objednávateľovi písomné stanovisko k oznámeniu o zistených Vadách a uviesť termín nástupu na ich odstránenie v súlade s termínom na ich odstránenie určeným Objednávateľom v oznámení o zistených Vadách. V prípade, že Dodávateľ si nesplní povinnosť vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa podľa tohto bodu, bude sa Vada považovať za oprávnenú a uznanú Dodávateľom.

7.5 V prípade oznámenia Vady podľa bodu 7.4, Objednávateľ je oprávnený v takomto oznámení uplatniť vzhľadom na časové, ekonomické a logistické hľadisko ktorýkoľvek z nasledovných nárokov: A) žiadať Dodávateľa o odstránenie Vady vzhľadom na povahu zistenej Vady, a to (i) opravou predmetu plnenia, ak je Vada opraviteľná, (ii) dodaním náhradného predmetu plnenia, ak je Vada neopraviteľná a nedá sa odstrániť, (iii) dodaním/splnením chýbajúcej časti predmetu plnenia, (iv) odstránením právnej Vady predmetu plnenia; B) odstrániť Vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Dodávateľa.

7.6 V prípade nedodržiavania kvalitatívnych požiadaviek, nepostupovania podľa platnej technickej dokumentácie, platných technických noriem a technickej špecifikácie pre daný projekt a iných objektívnych požiadaviek Objednávateľa Dodávateľom, má Objednávateľ právo:

  • krátiť cenu za predmet plnenia, pokiaľ je výsledok napriek kvalitatívnym nedostatkom riadne použiteľný pre stanovený účel alebo
  • zadržať platbu, pokiaľ je výsledok nepoužiteľný pre stanovený účel.

Zadržaná resp. krátená platba bude vyplatená v plnej výške po odstránení všetkých kvalitatívnych nedostatkov, vád a nedorobkov. O krátení ceny a/alebo zadržaní platby Objednávateľ upovedomí Dodávateľa do 15 (slovom pätnástich) dní odo dňa, kedy sa dozvedel porušení povinnosti Dodávateľa podľa bodu 5.2 týchto VOP.

7.7 Dodávateľ je povinný odstrániť Vady spôsobom a v lehote určenej Objednávateľom v oznámení o zistených Vadách. Ak Objednávateľ v oznámení o zistených Vadách neurčil lehotu na odstránenie zistených Vád, Dodávateľ je povinný odstrániť Vady do 15 odo dňa oznámenia Objednávateľ o zistených Vadách. Dodávateľ je povinný odstrániť zistené Vady na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Dodávateľ nemá do doby preukázateľného úplného odstránenia zistených Vád nárok na zaplatenie krátenej čiastky a/alebo zadržanej platby.

7.8 Odstránením zistených Vád nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobnej mu Dodávateľom v dôsledku vadnej realizácie predmetu plnenia.

8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), požiarna ochrana (PO)

8.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že svoj pracovný poriadok počas realizácie predmetu plnenia prispôsobí poriadku Objednávateľa a režimu daného Pracoviska.

8.2 V prípade porušenia, resp. nedodržania predpisov platných pre zaistenie bezpečnosti práce, technických zariadení a ochrany zdravia pri práci budú sankcie vyvodené voči Objednávateľovi za takéto porušenie Dodávateľom v plnom rozsahu prenesené na Dodávateľa.

8.3 Dodávateľ sa pred nástupom na Pracovisko musí po výzve Objednávateľa preukázať zápisníkom bezpečnosti práce s platnou lekárskou prehliadkou, certifikátom, ktorým preukáže, že zaviedol systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti podľa charakteru predmetu plnenia alebo iným obdobným dokladom preukazujúcim plnenie povinností Dodávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

8.4 Dodávateľ je povinný sa pred nástupom na Pracovisko zúčastniť školenia o bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, ak takéto školenie vyžaduje Objednávateľ a/alebo pravidlá daného Pracoviska a Investor. Školenie podľa predchádzajúcej vety vykoná Objednávateľ a/alebo Investor v rozsahu podmienok pre dané Pracovisko a daný projekt.

8.5 Dodávateľ zodpovedá za svoju odbornú a zdravotnú spôsobilosť a odbornú a zdravotnú spôsobilosť jeho pracovníkov a za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

8.6 Dodávateľ je povinný rešpektovať a akceptovať upozornenia Objednávateľa na prípadné zistené nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie predmetu plnenia a bezodkladne po výzve Objednávateľa takéto nedostatky odstrániť.

8.7 Dodávateľ je povinný v prípade zistenia upozorniť Objednávateľa na akékoľvek nedostatky v oblasti BOZP a PO v prípade, že sa o takýchto nedostatkoch dozvedel, alebo ich sám zistil.

8.8 Dodávateľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky úrazy, ktoré sa mu prihodili počas realizácie predmetu plnenia na príslušnom Pracovisku.

9. Zmluvné pokuty

9.1 Objednávateľ je oprávnený uložiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle príslušných ustanovení týchto VOP, ak Dodávateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v týchto VOP a Dodávateľ je povinný uloženú zmluvnú pokutu uhradiť.

9.2 V prípade ak sa Dodávateľ počas doby výkonu prác a počas termínov na vykonanie prác dohodnutých v Zmluve v určitý deň nedostaví k výkonu prác bez predchádzajúceho oznámenia tejto skutočnosti Objednávateľovi a bez preukázania objektívnych skutočností brániacich mu v realizácií predmetu plnenia, zaplatí za každý takýto prípad zmluvnú pokutu vo výške 200 € (slovom dvesto eur) a Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.

9.3 V prípade, že Dodávateľ alebo pracovníci Dodávateľa spôsobí úmyselne alebo neúmyselne škodu v ubytovacom zariadení, ktoré po dohode Zmluvných strán zaobstaral a hradí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný takto spôsobenú škodu, ktorá bude uložená Objednávateľovi, nahradiť Objednávateľovi v celej výške. V prípade spôsobenia škody v zmysle predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený okrem náhrady škody uložiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 300 € (slovom tristo eur) za každý jednotlivý prípad spôsobenia škody podľa tohto bodu VOP a Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.

9.4 V prípade poškodenia dobrého mena Objednávateľa podľa bodu 11.1 týchto VOP je Objednávateľ oprávnený uložiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 1.000 € (slovom tisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia a Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.

9.5 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa podľa bodu 5.17 týchto VOP zaplatí Dodávateľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 € (slovom dvetisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia a Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.

9.6 V prípade porušenia zákazu preberania zamestnancov a iných dodávateľov služieb a iných činností podľa bodu 5.18 týchto VOP je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 3.000 € (slovom tritisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia a Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.

9.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti o dôverných informáciách podľa článku 10. týchto VOP je Objednávateľ oprávnený uložiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 5.000 € (slovom päťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia a Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.

9.8 V prípade, že Dodávateľ trvale opustí Miesto plnenia a prestane vykonávať práce a/alebo dodávať služby dohodnuté v Zmluve bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený uložiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 10.000 € (slovom desaťtisíc eur) a Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť. Trvalým opustením Miesta plnenia sa rozumie prerušenie realizácie predmetu plnenia na viac ako 5 dní nepretržite.

9.9 V prípade porušenia zákazu konkurencie podľa bodu 5.19 týchto VOP je Objednávateľ oprávnený uložiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.000 € (slovom päťdesiattisíc eur) jednorazovo a 15% z celkového obratu dosiahnutého Dodávateľom zo zmluvy uzavretej s klientom Objednávateľa a/alebo z akýchkoľvek aj nepriamych príjmov alebo provízií Dodávateľa od klienta Objednávateľa (t. j. vrátane príjmov, ktoré prijme Dodávateľ a/alebo akákoľvek s Dodávateľom spriaznená osoba od klienta Objednávateľa a/alebo budú prijaté od akejkoľvek osoby spriaznenej s klientom Objednávateľa, ak skutočným účelom transakcie je prijatie odplaty od klienta Objednávateľa, pričom nárok na zmluvnú pokutu a percentuálny podiel z obratu vzniká Objednávateľovi voči Dodávateľovi za každý jednotlivý prípad porušenia, pričom výška obratu sa bude vypočítavať až do doby, kým sa Dodávateľa nezdrží konania porušujúceho jeho povinnosť v zmysle tohto bodu Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje takto uloženú zmluvnú pokutu uhradiť.

9.10 V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Dodávateľa uvedenej v Objednávke, a to zotrvať na projekte aj po ukončení príslušnej Objednávky v prípade, že Objednávateľ mu do 14 kalendárnych dní od skončenia príslušnej Objednávky zašle novú Objednávku a/ alebo nevykonávať po dobu 21 kalendárnych dní odo dňa skončenia príslušnej Objednávky práce podľa príslušnej Objednávky alebo akékoľvek iné práce pre tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, a to v prípade, že mu počas tejto 21 dňovej lehoty zašle Objednávateľ novú objednávku za cenu prác obvyklú pre plnenia medzi Dodávateľom a Objednávateľom, zaplatí Dodávateľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 € (slovom dvetisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia a Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.

9.11 Splatnosť zmluvných pokút uplatnených v súlade s ustanoveniami týchto VOP je 7 (slovom sedem) kalendárnych dní odo dňa vystavenia. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Dodávateľa voči Objednávateľovi.

9.12 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP nie je dotknuté právo Objednávateľa žiadať popri zmluvnej pokute náhradu škody.

9.13 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP nezaniká povinnosť Dodávateľa splniť povinnosti a/alebo záväzky zabezpečené zmluvnou pokutou.

10. Povinnosť mlčanlivosti o dôverných informáciách

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré jedna Zmluvná strana („Poskytovateľ“) sprístupní druhej Zmluvnej strane („Prijímateľ“), pri plnení úloh v zmysle zmlúv uzatvorených medzi Zmluvnými stranami alebo v súvislosti s ich uzatvorením, v súvislosti s Projektom, na ktorom Zmluvné strany spolupracujú alebo jeho realizáciou, vrátane obsahu a podmienok tejto Zmluvy ako aj ďalších zmlúv uzatvorených medzi Zmluvnými stranami, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej Zmluvnej strany alebo inej tretej osoby (ďalej len „Dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia zmlúv uzatvorených medzi Zmluvnými stranami alebo v súvislosti s ich uzatvorením, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť Dôverné informácie žiadnej inej osobe. Prijímateľ je povinný zaviazať všetkých svojich právnych a iných odborných poradcov povinnosťou ochraňovať Dôverné informácie za podmienok najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v Zmluve, pričom zodpovednosť Prijímateľa za záväzok mlčanlivosti týmto nie je dotknutá.

10.2 Obmedzenia vzťahujúce sa na použitie alebo poskytnutie Dôverných informácií sa netýkajú informácií (i) nezávisle vyvinutých alebo pripravených Prijímateľom, (ii) získaných zákonnou cestou z iného zdroja oprávneného také informácie poskytnúť, (iii) všeobecne prístupných verejnosti bez porušenia tejto Zmluvy, (iv) známych Prijímateľovi v dobe ich poskytnutia, (v) k šíreniu ktorých dal Poskytovateľ predchádzajúci písomný súhlas, alebo (vi) ak povinnosť poskytnutia informácií vyplýva z rozhodnutia štátneho orgánu alebo všeobecne záväzného právneho predpisu, pričom v takom prípade sa Prijímateľ zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi primeranú spoluprácu na vyhnutiu sa alebo zabráneniu takej povinnosti.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti podľa Zmluvy a/alebo Objednávky ostane v platnosti počas Zmluvy a/alebo Objednávky a tri (3) roky po jej ukončení, avšak najmenej počas troch (3) rokov od jej uzavretia. Porušenie povinnosti mlčanlivosti o dôverných informáciách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

11. Ochrana dobrého mena

11.1 Dodávateľ je povinný plniť si svoje zmluvné povinnosti takým spôsobom, aby tým nepoškodil dobré meno Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností poškodením dobrého mena Objednávateľa sa rozumie akékoľvek vyhlásenie, správanie alebo konanie Dodávateľa, ktoré je spôsobilé poškodiť dobré meno, podnikateľskú a profesionálnu dôveryhodnosť Objednávateľa a spôsobiť tým Objednávateľovi majetkovú alebo nemajetkovú ujmu. Porušenie povinností Dodávateľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

12. Ukončenie Zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy, ak: a) Dodávateľ nepostupuje podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa aj napriek predchádzajúcej výzve Objednávateľa, b) Dodávateľ je v omeškaní s realizáciou predmetu plnenia o viac ako 15 (slovom pätnásť) dní, c) Dodávateľ nezabezpečí výmaz zo zoznamu podľa bodu 4.9 týchto VOP do 30 (slovom tridsiatich) dní odo dňa jeho zápisu do tohto zoznamu, d) Dodávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu, e) Dodávateľ neodstráni Vady v súlade s pokynmi Objednávateľa, Zmluvy a týchto VOP, f) Dodávateľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky a/alebo na území krajiny, kde sa nachádza Miesto plnenia podľa Zmluvy, g) je Dodávateľ v úpadku, bol na majetok Dodávateľa vyhlásený konkurz, prípadne bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo je Dodávateľ v reštrukturalizácií, h) sa Dodávateľ dostane do platobnej neschopnosti a/alebo Objednávateľ sa odôvodnene obáva, že Dodávateľ sa dostane do situácie, kedy nebude schopný riadne a včas realizovať predmet plnenia a plniť si povinnosti voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP.

12.2 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že si Objednávateľ neplní ani po predchádzajúcej výzve Dodávateľa riadne a včas svoje povinnosti voči Dodávateľovi, ktoré znamenajú podstatné porušenie Zmluvy.

12.3 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda právne účinky odo dňa jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

12.4 Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán.

12.5 Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota pri výpovedi danej Objednávateľom je 5 (slovom päť) dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota pri výpovedi danej Dodávateľom je 60 (slovom šesťdesiat) dní a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci , v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

13. Právo a súd

13.1 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa spravujú právnym poriadkom štátu Objednávateľa, vrátane posudzovania platnosti Zmluvy, ako aj dôsledkov jej platnosti.

13.2 Všetky spory vyplývajúce so Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37814681 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre Zmluvné strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní..

14. Všeobecné a záverečné ustanovenia

14.1 Akékoľvek zmeny týchto VOP sú platné výlučne v písomnej forme.

14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

14.3 Zmluvné strany sa počas trvania zmluvného vzťahu v zmysle týchto VOP zaväzujú vzájomne informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla, miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám.

14.4 Pre účely doručovania písomností sa za deň doručenia považuje deň prevzatia poštovej zásielky, alebo ak sa zásielka vráti druhej Zmluvnej strane ako nedoručená, nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, tak piaty deň odo dňa začatia plynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie zásielky. Pre účely doručovania je rozhodná adresa, ktorá je ako sídlo (alebo korešpondenčná adresa) uvedená v Zmluve.

14.5 Zmluvné strany sa počas trvania zmluvného vzťahu v zmysle týchto VOP zaväzujú bezodkladne vzájomne informovať o rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z ich zmluvného vzťahu, resp. zmluvných vzťahov. Pre účely komunikácie a vzájomného informovania o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z ich zmluvného vzťahu sa Zmluvné strany zaväzujú využívať len oficiálne kontaktné údaje uvedené v Objednávke, ktorými sú (i) adresa/sídlo Zmluvnej strany, (ii) telefónne číslo Zmluvnej strany (za Objednávateľa je zo zodpovedný pracovník Objednávateľa a za Dodávateľa je to Zodpovedný pracovník Dodávateľa), (iii) e-mailová adresa Zmluvnej strany. Na žiadne iné formy komunikácie nemusí byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy prihliadané a nebudú mať rozhodujúci vplyv na plnenie zmluvných povinností Zmluvných strán.

14.6 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Profi Welders, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu klienti na stránke www.profiwelders.com. Dodávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že bol v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov oboznámený o spôsobe spracovania jeho osobných údajov, informovaný a poučený, že má právo požadovať prístup k jeho osobným údajom, právo na opravu jeho poskytnutých osobných údajov, právo na výmaz jeho osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov, právo na prenosnosť jeho osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s § 21 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálna verzia VOP na stiahnutie

VOP - Profi Welders, s.r.o.

Kontakt

Profi Welders s.r.o.
Kalnická cesta 12
934 01 Levice
Slovenská republika

+421 911 709 090
+421 36 633 47 67
info@profiwelders.com

Newsletter

2016 - 2021 © ProfiWelders.com. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia